Dokumenty

Przed zawarciem aktu notarialnego nie musicie Państwo stawiać się osobiście w siedzibie kancelarii, wystarczy, że kilka dni wcześniej zostaną nam przesłane zdjęcia lub skany dokumentów na adres e-mail:

>> karolina.janowska.niedziela@kin.pl

Po sprawdzeniu dokumentów będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie lub mailowo w sprawie ewentualnych braków oraz ustalenia dogodnego dla Państwa terminu.

Poniżej przedstawiamy przykładowe dokumenty potrzebne do sporządzenia konkretnej czynności notarialnej. Po zbadaniu dokumentów przez notariusza może się okazać, że będą potrzebne inne niż niżej wymienione dokumenty, o czym niezwłocznie zostaniecie Państwo poinformowani.

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA
 1. akt zgonu spadkodawcy;
 2. aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa małżonka osoby zmarłej, w przypadkach kiedy osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim w chwili śmierci;
 3. wszystkie testamenty spadkodawcy (nawet odwołane), jeżeli zostały sporządzone;
 4. akt stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (w przypadku osób które na skutek zawarcia związku małżeńskiego zmieniły nazwisko);
 5. nr PESEL zmarłego;
 6. wypisy aktów notarialnych obejmujące oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku w przypadkach, kiedy takie oświadczenia były składane lub umowy o zrzeczenie się dziedziczenia, w przypadku kiedy były zawarte;
 7. numery ksiąg wieczystych jeżeli w skład spadku wchodzą nieruchomości.
OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU LUB ODRZUCENIU SPADKU
 1. odpis skrócony aktu zgonu osoby zmarłej;
 2. informacja o testamentach spadkodawcy;
 3. informacja o spadkobiercach, którzy już spadek odrzucili oraz informacja o pozostałych spadkobiercach ustawowych (imiona i nazwiska tych osób, adresy aktualnego zamieszkania).
PEŁNOMOCNICTWO
 1. dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, stan cywilny);
 2. dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL lub data urodzenia, adres zamieszkania);
 3. zakres pełnomocnictwa (informacja w jakich sprawach pełnomocnik będzie mógł reprezentować mocodawcę) jeżeli pełnomocnictwo upoważniać będzie do sprzedaży/zakupu konkretnych nieruchomości – ich opis i numer ksiąg wieczystych.
SPRZEDAŻ/DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
 1. numer księgi wieczystej;
 2. podstawa nabycia nieruchomości – np. akt notarialny, akt własności ziemi, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, (w przypadku spadkobrania lub zasiedzenia łącznie z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego, ponadto w przypadku darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanych po 01 stycznia 2007 roku również łącznie z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego);
 3. wypis z rejestru gruntów dla przedmiotowej nieruchomości;
 4. wyrys z mapy ewidencyjnej (w przypadku odłączania działki do nowej księgi wieczystej);
 5. zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku planu zagospodarowania przestrzennego, lub ostateczna decyzja o warunkach zabudowy, gdy decyzja taka została wydana;
 6. zaświadczenie wskazujące, czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji;
 7. zaświadczenie wydane przez właściwego Starostę Powiatowego, że przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach;
 8. ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości wraz z mapą z projektem podziału, (jeżeli nastąpił podział geodezyjny działek nieujawniony w księdze wieczystej);
 9. w przypadku zakupu dokonywanego ze środków pochodzących z udzielonego Stronie kupującej kredytu – umowa kredytowa do wglądu oraz oświadczenie banku do ustanowienia hipoteki w formie aktu notarialnego (jeżeli hipoteka ma być ustanowiona w formie aktu notarialnego);
 10. wartość rynkowa nieruchomości;
 11. w przypadku umowy sprzedaży warunki związane z płatnością oraz wydaniem nieruchomości, nr rachunku bankowego na jaki ma być dokonany przelew w celu zapłaty ceny za nieruchomość.
SPRZEDAŻ/DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ
 1. numer księgi wieczystej;
 2. podstawa nabycia (w przypadku spadkobrania lub zasiedzenia łącznie z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego, ponadto w przypadku darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanych po 01 stycznia 2007 roku również łącznie z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego);
 3. zaświadczenie wskazujące, czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji;
 4. zaświadczenie o braku osób zameldowanych w przedmiotowej nieruchomości (na życzenie strony kupującej);
 5. zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych (na życzenie strony kupującej);
 6. w przypadku zakupu dokonywanego ze środków pochodzących z udzielonego Stronie kupującej kredytu – umowa kredytowa do wglądu oraz oświadczenie banku do ustanowienia hipoteki w formie aktu notarialnego (jeżeli hipoteka ma być ustanowiona w formie aktu notarialnego);
 7. wartość rynkowa nieruchomości;
 8.  w przypadku umowy sprzedaży warunki związane z płatnością oraz wydaniem lokalu, nr rachunku bankowego na jaki ma być dokonany przelew w celu zapłaty za lokal.
SPRZEDAŻ/DAROWIZNA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU
 1. zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym prawie;
 2. numer księgi wieczystej (o ile dla prawa jest ona prowadzona);
 3. podstawa nabycia, (w przypadku spadkobrania lub zasiedzenia łącznie z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego, ponadto w przypadku darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanych po 01 stycznia 2007 roku również łącznie z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego);
 4. w przypadku konieczności założenia księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej odnośnie działki na której stoi blok oraz zaświadczenie ze Spółdzielni ze szczegółowym opisem lokalu;
 5. wartość rynkowa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 6. warunki związane z płatnością oraz wydaniem lokalu, nr rachunku bankowego na jaki ma być dokonany przelew w celu zapłaty za lokal;
 7.  zaświadczenie o braku osób zameldowanych w przedmiotowym lokalu(na życzenie strony kupującej);
 8. zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych (na życzenie strony kupującej);
 9. w przypadku zakupu dokonywanego ze środków pochodzących z udzielonego Stronie Kupującej kredytu – umowa kredytowa do wglądu oraz oświadczenie banku do ustanowienia hipoteki w formie aktu notarialnego (jeżeli hipoteka ma być ustanowiona w formie aktu notarialnego).
TESTAMENT
 1. dane osoby sporządzającej testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL);
 2. dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia);
 3. ewentualnie opis nieruchomości i numeru księgi wieczystej wchodzącej w skład spadku lub innych praw będących przedmiotem spadkobrania.
UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (INTERCYZA)
 1. odpis skrócony aktu małżeństwa lub data zawarcia związku małżeńskiego;
 2. dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL).